Skip to content

RODO

Administratorem danych jest P.P.H.U. ZOSIA Kryska Zofia z siedzibą w Andrychowie 34-120 przy ul. Krakowskiej 148.  NIP 551-108-17-75.Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r.) w celu zawarcia i wykonania umowy (zamówienia)oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy (zamówienia) przez okres jej trwania, a po zakończeniu jej trwania na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego. 

Odbiorcami danych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Urząd Skarbowy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi magazynowe i kurierskie, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy (wykonania zamówienia). 

Hurtownia Tkanin ZOSIA